Flattr this
Napon -
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije

BLOK 2008

Tip događaja: predavanja - prezentacije – diskusije
Lokacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 37
Datum: 2008


BLOK

predavanja – prezentacije – diskusije

producent: Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – NAPON, Novi Sad

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Dunavska 37

urednici: Gordana Nikolić i Kristian Lukić

————-

Društveno-politički procesi, mas-medijska sfera, nove tehnologije i savremene teorije oblikuju savremenu umetnost i kulturu (novi mediji, savremeni performans i druge izvođačke prakse u umetnosti, umetnički aktivizam itd) koje, sa druge strane, čine i kreiraju savremenu politiku, kao i društvene potrebe i zahteve.

Aktuelnu umetničku produkciju danas u svetu u velikoj meri karakteriše izražena interdisciplinarnost, pri čemu promišljanje i primena novih tehnologija i njihovih društvenih implikacija predstavlja značajan okvir za umetničke prakse. Digitalni mediji i nove tehnologije, kao i video i film, čine jedan deo savremene produkcije koja se zbog svoje reproduktivnosti i masovne distribuiranosti u javnom prostoru ističe u ulozi važnog pokretača društvenih procesa. Takođe, novi modeli saradnje zasnovani na mrežnom principu i principu samoorganizovanja prisutni su radu savremenih umetnika koji se uspostavlja kao relevantno polje manifestacija društvene svesti i promišljanja, kao i delovanja kroz javni i društveno masovniji kriticizam.

U lokalnim kontekstu (Srbiji) postoji više grupnih i pojedinačnih inicijativa u umetnosti i širem polju kulture i tehnologija čiji rad se može okarakterisati i kao internacionalno društveno relevantan u smislu da istražuju i propituju globalne probleme građanskog društva, kulture, ekonomije, politike, socijalnog rada itd. Mnoge od ovih inicijativa su često marginalizovane od strane zvaničnog sistema i često nepoznate van svog užeg lokalnog okvira, jer ne postoji institucionalna platforma ili interes institucija kulture da se o njima javno govori i diskutuje. U okolnostima retke i izuzetne komunikacije i javnog dijaloga o savremenoj umetnosti uopšte, kao i njene smanjene javne medijske vidljivosti, mnoge zanimljive i vredne inicijative kod nas postaju kratkotrajne i bez uočljivijih efekata na razvoj umetničke i kulturne produkcije.

- – - – - – - – - – - – - – - -

Projekat BLOK je inicijativa pokrenuta početkom 2008. godine u Novom Sadu sa ciljem da se ustanovi edukacijska, prezentacijska i diskusiona platforma za istraživanje različitih, pre svega kolaborativnih, praksi u u kontekstu savremene umetničke i kulturne produkcije i teorije u lokalnim i internacionalnim okvirima.

Projekat se sastoji od programa čija je struktura prilagođena problemskim blokovima koji predstavljaju, istražuju i sa različitih teorijskih aspekata tumače savremenu produkciju u polju novih (digitalnih) tehnologija, videa i filma, eksperimentalnih umetničkih i društvenih praksi, društvenog i umetničkog aktivizma i njihovih tumačenja u teorijama umetnosti i medija, studija kulture i drugih humanističkih disciplina. Osnovna ideja projekta je da značajni umetnici, predavači, teoretičari i istraživači, organizacije i institucije iz oblasti savremene umetničke i kulturne produkcije iz zemlje, regiona Jugoistočne Evrope i sveta predstave svoje aktivnosti i prenesu saznanja iz oblasti u kojima deluju.

Diskusije čine važan segment ovog projekta kao mesta javnih rasprava, problematizovanja i analiza savremenih umetničkih praksi i njenih društvenih implikacija zajedno sa publikom. Sa tog aspekta, ovaj projekat insistira na komunikativnosti i zaobilaženju incestuoznog usko-stručnog tumačenja tema u vezi sa savremenom umetničkom i kulturnom produkcijom i teorijom kroz informisanje i edukaciju šireg kruga van-stručne i stručne publike i njihovo uklučivanje u javno promišljanje i raspravu. Ovim putem će se pored prezentovanog sadržaja tokom samih predavanja i prezentacija uspostavljati i dragoceni kontakti između predstavnika domaće umetničke scene, publike i inostranih gostiju.

- – - – - – - – - – - – - – - -

Najvažniji ciljevi:

 

 

 

 • Edukacija i podizanje svesti o društvenom značaju i društvenim implikacijama savremenih lokalnih i internacionalnih umetničkih praksi koje se odlikuju interdisciplinarnim i kolaborativnim delovanjem, posebno u polju novih (digitalnih) tehnologija, zatim videa i filma i društvenog aktivizma
 • Upoznavanje sa teorijama koje se bave analizom i tumačenjem savremenih umetničkih praksi u kontekstu umreženog društva i upotrebe novih tehnologija
 • Stvaranje javne diskurzivne platforme za analizu i problematizovanje savremene umetničke i kulturne produkcije uz primenu različitih teorijskih pristupa iz oblasti humanistike i njihova implementacija u domaći ambijent
 • Uključivanje publike i šireg van-stručnog kruga ljudi u javno promišljanje i diskutovanje o savremenoj umetničkoj i kulturnoj produkciji
 • Mapiranje i Iniciranje istraživanja marginalnih i manje poznatih ili nepoznatih kolaborativnih, interdisciplinarnih i društveno angažovanih praksi u kontekstu savremene umetničke i kulturne produkcije u Srbiji
 • Afirmaciji aktuelnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva u lokalnom kontekstu (Srbija) kroz upoznavanje sa umetničkim radovima i javni dijalog sa umetnicima, aktivistima, teoretičarima i organizacijama iz inostranstva i njihovo povezivanje
 • Realizovanje saradnje sa organizacijama i institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou u cilju efikasnijeg i sadržajnijeg ostvarivanja programa u umetničkoj produkciji i njenom razvoju

 

- – - – - – - – - – - – - – - – -

 

 

Većina događaja je i multimedijalnog karaktera, posebno kada je reč o prezentacijama i demonstracijama radova i podrazumeva obezbeđivanje video projektora, kompjutera, tv monitira, audio uređaja i prilagođenog osvetljenja. Svi događaji su dokumentovani u formi audio-vizuelnog zapisa pripada medijateci Muzeja savremene umetnosti Vojvodine radi dostupnosti široj javnosti za dalje istraživanje i korišćenje.

 

 

 

 

————————–

 

2008.

BLOK

Program: PERFORMANS: TEHNOLOGIJA, TELO I POLITIKA

Urednica: dr Ana Vujanović, teoretičarka performansa

———-

Program pod nazivom PERFORMANS: TEHNOLOGIJA, TELO I POLITIKA fokusira se na prakse i diskurse performansa koji ga disciplinarno i problemski smeštaju između izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Program je usmeren pre svega na savremene fenomene, pitanja i probleme performansa kao specifićne umetničke i kulturalne forme, a svojim manjim segmentom ukazuje i na istorijsku perspektivu XX veka. Centralne teme programa za 2008. godinu su odnosi tela, politike i tehnologije u performansu, kroz njegove umetničke, kulturalne i društvene kontekste. Ovaj program ima edukativnu svrhu, te uključuje predavanja teoretičara performansa, umetnosti i kulture, prezentacije umetnika, kao i diskusije sa akterima savremene lokalne kulturno-umetničke scene. Program za 2008. godinu je bio manjeg obima, i realizovan je kroz 10-15 javnih dogadjaja u navedenim formatima, oslanjajuci se pre svega na lokalne i regionalne aktere. Namera je bila da ovaj program bude početak sistematicnog bavljenja performansom i izvodjačkim umetnostima od strane Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, da pruži polazno upoznavanje novosadske publike sa savremenim problematikama performansa, kao i da uspostavi kontinuitet sadržaja koji ce omoguciti razvoj projekta BLOK u narednom periodu.

- – - -  – - –  – - – - -  – –

 1. SEGMENT PROGRAMA – januar – april 2008.

 1. februar 2008.

prof. dr Aleksandra Jovićević (Beograd):

„Od nadmarionete do neuromansera“:

upotreba i razvoj tehnologije u teatru i performansu XX veka

(predavanje)

 - – - -  – - -

Osnovna ideja predavanja je da se upotreba digitalnih tehnologija u pozoriŠtu posmatra u odnosu prema istorijskoj avangardi XX veka. Upotreba digitalnih tehnologija ne uklapa se u tradicionalnu istoriju socijalne i estetske evolucije teatra, jer se ta istorija bavi novim formama, ali ne i temeljnim promenama teatra, koje nastaju njihovom upotrebom. Istorijska avangarda pojavila se u teatru u trenutku kada se pojavljuju nove forme zapisivanja i predstavljanja stvarnosti. Modernizam u teatru nastaje onog trenutka kada su fotografija i film omogućili proces akumulacije ‘medijskih zapisa’ stvarnosti. Avangarda u teatru bila je prvi oblik suprotstavljanja objektivnom, mehaničkom, dokumentarnom viđenju sveta koje su omogućile nove tehnologije. S obzirom da je došlo do ‘nadmetanja’ sa medijskim mašinama, izvesna ‘subjektivnost’ bila je dozvoljena. Futuristi su se oslanjali na brzinu i sublimaciju, dadaisti i nadrealisti na nelogične i košmarne kombinacije, ekspresionisti na podsvest; svuda je postojala ‘stara realnost’, predstavljena iz neobičnih uglova. Do radikalnog zaokreta je došlo onog trenutka kada su predstavnici istorijske avangarde u teatru prestali da se bave predstavljanjem slike sveta na nov način i okrenuli se novim načinima pristupanja i korišćenja prethodno akumuliranih medija u teatru. Na taj način teatar je počeo da menja prirodu, transformišući se u postteatar ili metateatar, jer je koristio sve medije koji su mu bili na raspolaganju kao svoj osnovni materijal.

 - – - – -  – - – - – - – - – -

 1. mart 2008.

Kristian Lukić (Novi Sad):

Javni prostor, akcije i Internet“

(prezentacija ključnih radova, sa diskusijom)

 - – - – - – - -

Prezentacija „Javni prostor, akcije i Internet“ se bavi praksom intervencija u javnom prostoru i elektronskim mrežama. Na prezentaciji su, između ostalog, bili predstavljena delovanja grupa i pojedinaca kao ąto su RT mark, TheYesMen, EToy, Critical Art Ensemble, Rachel Baker, Heath Bunting. Zajedničko za sve ove prakse je da operišu u kulturnom, političkom, tržišnom i emocionalnom polju, koriste elemente javnog performansa, hakerske veštine, teorijske ekspertize i zabave.

 - – - – - – - – -  – - – - – - -

 1. april 2008.

dr Ana Vujanović (Beograd):

„Uvod u sajberformans (cyberformance)“

(predavanje)

 - – - – - – -

(predavanje)

Predavanje se bavi problematikom digitalnog teatra i performansa, naročito sajberformansa, kao specifične forme digitalnog performansa. Tokom predavanja izloženi su ključni pojmovi, primeri i teorijski, umetnički i kulturalni problemi digitalnog i sajber performansa, s obzirom na nove uslove proizvodnje, distribucije i recepcije. Problematike koje su bile fokusirane išle su u rasponu od statusa sajberformansa unutar aktuelnog sveta (izvođačkih) umetnosti (problematizacija pojezisa, povezanost estetske i tehničke proizvodnje, laka dostupnost, reprodukcija, interaktivnost, promena pozicije publike, postprodukcija…), pa do njihovog šireg društvenog, ekonomsko-političkog pozicioniranja u neoliberalno kapitalističkom sistemu (pitanja copyrighta, file sharinga, upotreba komercijalnih i slobodnih softvera, specijalizovani softveri, dominacija engleskog jezika…).

www.tkh-generator.net

  – - – -  – - – - – - – - -  – –

 1. april 2008.

mr Goran Sergej Pristaš, Ana Kreitmeyer (Zagreb):

Whatever Dance Tolbox“

(prezentacija / interaktivna instalacija / video predavanje)

 - – - – - – - -

Whatever Dance Toolbox je jedinstvena elektronska alatka koja u relaciji između korisnika i softverski obrađene video projekcije uvodi kako neprofesionalnog interesenta za ples, tako i naprednog profesionalca u razumevanje, proširenje polja istraživanja, razvoja i analize plesnog materijala na radu u plesnom studiju, ali i svakodnevnom laičkom bavljenju plesom. Alatka je namenjena svima koji imaju interes za bavljenje vlastitom lokomocijom, te koji u ples tek ulaze, bave se njime amaterski ili trendovski (hip-hop, show dance, VJ-ing) i, naravno, profesionalcima u savremenom i istraživačkom plesu.

Whatever Dance Toolbox je programska alatka, DVD sa softverima koji se koriste kao veza izmedju kamere koja snima pokret u stvarnom vremenu, kompjutera i projektora, a kojima plesač tokom probe moze manipulisati sliku pokreta i time dobiti „ogledalo“ koje mu odašilje kvalitete koje on sam svojim kretanjem jos de facto nije proizveo. BADco. vec tri godine saradjuje s programerom Danielom Turingom na razlicitim softverima, najvise kroz saradnju na pozorisnim predstavama. Nakon par godina saradnje artikulisao se interes da znanja i iskustva koja smo stekli detaljnije razvijemo i stavimo u siri opticaj kako bismo kroz rad s drugim potencijalnim korisnicima dosli do nekih novih spoznaja o odnosu tela u lokomociji i tehnologije.

Svi zainteresovani su pozvani da aktivno uzmu ucesce u interaktivnoj instalaciji.

 - – - – - – - – - – - -  – - -  -

 1. SEGMENT PROGRAMA – april – jun 2008.

20. april 2008.

Zoran Todorović (Beograd):

Bio art: performansi, akcije, instalacije“

(prezentacija i razgovor)

 - – - – - -

Prezentacija „Bio art: performansi, akcije, instalacije“ obuhva prezentaciju umetničkih radova i projekata Zorana Todorovića nastalih između 1992, kada je započeo svoju profesionalnu karijeru, pa do poslednjih radova, iz 2006. godine. Pojmovi i teme u fokusu: odnos telo – maąina, SM, okrutnost, percepcija, provokacija – produkcija, prezentacija i izvođenje. Umetnički rad Zorana Todorovića na brojne radikalne načine tretira ljudsko telo i njegove medijske odnosno društvene sisteme reprezentacije kroz zapadnu istoriju umetnosti i kulture, od promišljanja i destrukcije klasicističkih obrazaca reprezentacije lepog i idealizovanog tela, preko provociranja političkog tela avangardi, neoavangardi i multikulturalnog postmodernizma, pa do suočavanja sa savremenim nadziranim, medicinski i masmedijski oblikovanim i disciplinovanim biopolitičkim telom individue. Namera prezentacija je bila da podstakne i širi razgovor na temu radikalne upotrebe, statusa i transformacije tela u performansu, kao i goruća pitanja etike i estetike korišćenja živih organizama u biotehnološkoj umetničkoj praksi.

- – -

Zoran Todorović (Beograd, 1965) živi i radi u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde od 1998. godine radi kao asistent, a zatim i docent. Njegov heterogeni umetnički rad se ostvaruje uglavnom u okviru novomedijskih i multimedijalnih umetničkih praksi, kroz video, performans, akcije i instalacije. Njegovi radovi su izlagani i izvođeni u mnogim evropskim zemljama, Kanadi i SAD. Godine 2000. Todorović je bio dobitnik nagrade Oktobarskog salona u Beogradu, a 2001. International Media Art Award, ZKM-a iz Karlsruea (Nemačka).

 - – - – - – - – - – - – - -  – -

 1. jun 2008.

Queer tela performansa: novosadska i beogradska scena“

(diskusija)

Učesnici/e: Vera Kopicl (Novi Sad), Biljan(predavanje) a Stanković – Lori (Novi Sad), Zoe Gudović (Beograd), mr Bojan Đorđev (Beograd) i dr Ana Vujanović (moderatorka)

 - – - -

Ovako naslovljena diskusija, a fokusirana na novosadsku i beogradsku performans scenu bi, svakako, trebalo da se bavi praksama queer tela na tim scenama. Međutim, ona se bavi upravo njihovim nepostojanjem. Queer teorija, nastala je iz, ali i preko gay, lezbejskih i feminističkih studija početkom 1990ih godina. Od tada do danas diskursi queer teorije, kao političke i kulturalne teorije novog subjekta „mnoštva“, razvijena je u brojnim umetničkim, kulturnim, teorijskim i akademskim oblastima u internacionalnom kontekstu. U lokalnoj sredini to se, međutim, nije desilo. Polazeći od toga, učesnici diskusije su, s jedne strane, pokušali da izlože i artikulišu osnovne queer diskurse koji su u poslednjih 20ak godina na internacionalnoj sceni u značajnoj meri doprineli razvoju i preiščitavanju studija, teorije i prakse performansa, dok su u lokalnom kontekstu i dalje sasvim marginalizovani, sporadični i obično ne prelaze u akademske okvire i okvire visoke umetnosti. S druge strane, diskusija je trebalo da razmotri zbog čega na lokalnim umetničkim scenama nema queer tela. Ili, da li queer tela performansa ovde zaista nema ili su ona nevidljiva? Ako smo ranije obrazloženje za njihovu totalnu evakuaciju sa umetničke scene mogli tražiti u rodno-slepom socijalističkom diskursu rodne ravnopravnosti, provokativno pitanje je: koji su razlozi za to danas, u kontekstu opšteg kretanja druątva ka liberalnoj paradigmi?

Sa ovakvim namerama, na diskusiju su pozvani različiti akteri lokalnih kulturno-umetničkih scena: Vera Kopicl, feministkinja i teoretičarka roda; Zoe Gudović i Biljana Stanković – Lori, kulturne aktivistkinje i pripadnice queer performans grupe Act Woman i Bojan Đorđev, pozorišni reditelj, performer i teoretičar umetnosti; dok je diskusiju moderirati Ana Vujanović, teoretičarka izvođačkih umetnosti i kulture.

 - – -  – -

 1. SEGMENT PROGRAMA – novembar 2008. / februar 2009.

Poslednji segment programa za 2008. godinu, Performans: tehnologija, telo i politika, fokusiran je da odnose performansa i politike. Temeljna razmišljanja o ovoj vezi iz ugla politike dali su još Marx i kasnije Hannah Arendt, kada su virtuoznost izvedbe karakterisali kao bazično političku delatnost, što je dobilo dalje razrade u biopolitičkim teorijama, kod Paola Virnoa idr. S druge strane, umetnici aktivni u polju performansa često su upravo s namerom angažovanog političkog delovanja izlazili iz matičnih disciplina u neizvesno živo izvođenje. Najnovije analize tog procesa u postfordističkom kontekstu, u okviru studija performansa dao je Jon McKenzie u knjizi Perform or Else. Naš program neće pokušati da rasvetli sve ove veze, već ih uzima kao opšti konceptualni okvir za razmatranje nekih tipičnih ili specifičnih načina povezanosti performansa i politike na lokalnoj sceni poslednjih decenija.

Program se sastoji od četiri prezentacije i razgovora, koji se kreću od razmatranja kulturne politike savremene umetnosti u bivšoj SFRJ, preko studija slučaja marginalnih lokalnih konceptualnih radova 70ih godina, pa do razmatranja shvatanja političnosti performansa na najaktuelnijoj sceni i od strane najmlađe generacije aktera.

 - – - -  – - — -  – - – - – -

 1. Novembar 2008.

„Politike performansa: savremena lokalna umetnička scena“

(prezentacije umetničkih radova i razgovor)

——–

Učesnici/e: Dušan Murić (Beograd), Danilo Prnjat (Novi Sad), Dragan Rakić i Dragiša Mirković: Vakuumpack (Sombor) i Ana Vujanović (moderatorka)

Program obuhvata – prezentacije umetničkih radova:

 1. Dušan Murić: I’m pro: spam (2008)

„Uvek se nađe neka filozofija za nedostatak hrabrosti.“ (A.Kami)Intimna istorija utopije

Taiko tamtam i noise rifovi i hiperštucanje sekvencera

———-

Fraktalni upad u stvarno svake jebene divotarije koju smo zapatili za ovih bolesnih 5000 godina opšte piramidalne evolucije čovečanstva u ljude ljudska prava i tehnologije za njihovo sprovođenje while do repeat biznisa kojim se besomučno bavimo ne bismo li se vozili i mi faronskim lađama na nebu srećom pa je nebo tako nisko palo do ekrana spektaklularnih hakova nas i kamera za nadziranje ura sloboda za kamere sad! Da svi mogu da vide tuđe slobode i da se uvere da su i sami slobodni. (17. min). zamisli npr. budalu koja će ovo kad pročita da kopira i pejstuje i mrcvari dalje kroz sredstva komunikacije i raznobojne stakliće, kako se što bolje ne bi razumeo ni sa kim.

 - – - – - -

2. Danilo Prnjat: Tempo (2008)

Prva polovina 2008. u Srbiji je bila obeležena stalnim tenzijama u domenu medija uzrokovanih proglašenjem nezavisnosti pokrajne Kosovo. S obzirom da je Slovenija tada bila presedavajuća Evropskom Unijom, koja je bila pozitivno nastrojena prema nezavisnosti Pokrajne, veliki broj supermarketa „Merkator“ u Srbiji našao se na meti anonimnih bombaških dojava i napada. Ovi vidovi radikalnog, antikapitalističkog ponašanja u javnoj sferi, posredovani medijima, posmatrani su u kontekstu uskih nacionalnih i političkih interesa i bili pripisivani nekim od nacionalističkih organizacija u zemlji. Moj projekat je podrazumevao dostavljanje lažne dojave supermarketu u vlasništvu srpskog investitora („Tempo“) da je u jednom od njegovih objekata postavljena bomba i, tim putem stvorenu medijsku manipulaciju i izmenu konteksta recepcije ranijih dojava/napada. [...]

 - – — – - -  -

3. grupa VacuumPack: Bože mili čuda velikoga (2006)

Bože mili čuda velikoga čine dva bilborda postavljena na ulazu i izlazu iz Sombora. Izveden je 30. maja 2006, poslednjeg dana određenog za hapšenje Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine pred Haškim tribunalom, kad je zbog neispunjavanja ovog uslova došlo do prekida pregovora o Sporazumu o pridruživanju i integraciji sa Evropskom unijom. Slika predstavlja grupu maskiranih lica za skupštinskom govornicom u agresivnom obraćanju gledaocu/građaninu. Podižući zbirku narodne poezije Boj na Kosovu promovišu ideju kosovskog mita kao svoj manifest. [...]

www.vakuumpakovanje.net

Nakon prezentacija, moderatorka vodi razgovor sa umetnicima i publikom.

 - – - -  – - – - – - – - – –

09. decembar 2008.

„Politike performansa: novosadska scena 90-ih“

(diskusija)

Učesnici: Zoran Pantelić, Dragan Živančević, Vladimir Kopicl, Nikola Džafo i Igor Burić (moderator)

———-

Kratki osvrt na karakteristične radove pozvanih umetnika realizovanih na novosadskoj sceni 90ih razgovor sa učesnicima o načinima (re)strukturiranja javnog prostora i diskursa u Novom Sadu tog perioda kroz prakse performansa, uličnih akcija i alternativnog teatra.